Stolzová přináší Devatero upozornění prof. Petra Piťhy

Autor: redakce (petr.kukal@seznam.cz), Téma: Pedagogika
Publikováno dne 20. 11. 2009 (3245 přečtení)
Ve středu 18. listopadu proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky slavnostní zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ke 20 letům školství v nových podmínkách. Jako host na něm promluvilt také prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., který zákonodárcům předložil své Devatero upozornění. Ohlas byl bouřlivý, povětšinou souhlasný. Ale byli prý i tací, kteří se ošívali. Text projevu nyní se souhlasem autora přináší - jako první - také Stolzová.

Pane předsedo,
Vaše Excelence, Magnifici, Spectabiles, dámy a pánové,

k debatě chci přispět, ale nehodlám do ní vstoupit. Netrpím potřebou, aby se mnou druzí souhlasili, tahanicím a hádkám se vyhýbám. Mou povinností je vyslovit názor a umožnit ostatním, kteří něco mohou ovlivnit, použít, co shledají správným. Položím před Vás devatero upozornění.

1/ Považuji za správné, když věci odborné jsou řešeny odborně, nikoli politicky. Statika mostní konstrukce se řeší výpočtem, nikoli všenárodní diskusí. U zásadních otázek školských je to stejné.

2/ Školy jako výchovně vzdělávací instituce musí mít svůj vnitřní řád a vést k ukázněnosti. Myslím, že bude potřeba přistoupit k postihu žáků a rodičů v případech, kdy daný řád rozvracejí.

3/ Učitelům musí být dána možnost učit a vychovávat. Dnes ji nemají. Autorita učitelského postavení musí být na jedné straně zákonně chráněna, na druhé straně také zkoušena. Myslím, že zavedení a možnost ztráty učitelské způsobilosti je vhodným řešením.

4/ Základní požadavky kladené na absolventy musí být náročné a jednotné. Státní výstupní zkoušky (možná nepovinné) jsou řešením. Jinak dojde k úplné inflaci výstupních dokumentů, včetně akademických titulů a hodností.

5/ Ve školách (samozřejmě i všude jinde, ale teď mluvíme o školství) musí probíhat soustavná výchova k základním společenskotvorným vlastnostem. Jde o vytváření nedefinované, ale ještě známé slušnosti. Zmizí-li slušnost, nezachrání společnost před rozkladem žádné pozitivní zákonodárství.

6/ Po mém soudu nelze otázky školství ani řešit ani ovládat finančními pákami. Jde o oblast ideovou a pracuje se s lidmi. Používat metaforu i praxi tržních pravidel průmyslu je nebezpečné. Žáci nejsou surovinou a zmetky nelze recyklovat. Reklamně úspěšná škola nemusí být školou kvalitní.

7/ Společnost musí zvážit své možnosti. Na vzdělávání musí dávat tolik, aby měla potřebné a zaměstnatelné množství pracovníků. Zavedeme-li numerus clausus na vysokých školách univerzitní úrovně, v němž bude bezplatně studovat potřebný počet nejlepších studentů, a ostatní budou platit školné, protože jde o jejich soukromý (nikoli společenský) zájem, nebude nikdo poškozován.

8/ Je třeba uvážit, zda stále diskutovaný nedostatek peněz ve školství není ve značné míře způsobován nevhodnou alokací. V resortu školství, jako i jinde, jsou velké sumy peněz vydávány na zbytečné akce a programy, které nejen nic nepřinesou, ale podrývají základní práci škol.

9/ Poslední upozornění se týká školství, ale je obecněji platné. Nevrátí-li se naše společnost k racionálnímu řešení svých problémů a nebudeme-li se všichni bez výjimky učit žít ve svobodě, tj. nezneužívat ji k sobeckému osobnímu prospěchu, zdiskreditujeme demokracii a svobodu, které nejsme hodni, ztratíme. Čekárny na diktátora – léčitele se plní. Ten vyčkává na okamžik, kdy epidemie klíšťové bordeliosy (typ ixodes irresposabilis liber liber) přejde v pandemii.

Dixi.*

*) Latinsky: "Domluvil jsem." Pozn. editora