stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová upozorňuje na přepracované vydání oblíbené vstupní učebnice filosofie
Vydáno dne 06. 04. 2004 (1417 přečtení)

Třetí české vydání Anzenbacherovy vstupní učebnice západní filosofie (ačkoli označené jako druhé, nakladatel zjevně pominul vydání v SPN z roku 1991) vychází z posledního německého vydání, jež autor podrobil důkladné revizi a zásadně jej přepracoval.

Nová podoba tedy nejen rozšiřuje původní verzi o řadu témat (sémiotika, postmodernismus, feministická filosofie, problematika lidských práv a další), ale stávající obsah aktualizuje, zpřesňuje a především nově strukturuje do přehledné výkladové formy. Zásadní příklon textu od podoby poněkud roztříštěné monografie k cíleně učebnicovému tvaru je navíc podpořen grafickou úpravou hojně využívající přehledů, schémat, obrázků. Závěrečná shrnutí za tematickými celky edukační charakter publikace ještě umocňují.

Specifikem knihy je její dvojjedinost. Je přehledem dějin filosofie, jež současně aspiruje na systémový výklad základních filosofických problémů, přičemž jednotlivé kapitoly akcentují tu jeden, tu druhý princip. Úvodní kapitola vymezuje základní určení filosofie a její pojmový aparát, následující tři kapitoly představují tři směry filosofie odvozené z tzv. Platonova trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří „bytí“ (ontologická reflexe), „já“ (transcendentní reflexe) a konečně „absolutno“ (filosofie ducha).

Pátá kapitola je věnována logice a teorii vědy a zabývá se především formální logikou, tedy otázkami formální správnosti myšlení. Pokládám ji za aktuálně velmi významnou, za povolání zpět od rozšířených pseudoargumentací a dojmologií k myšlenkové ukázněnosti a odpovědnosti. Šestá kapitola se věnuje filosofické antropologii, s exkursem do feministické filosofie, rovněž v centru zájmu sedmé kapitoly (Etika) je člověk ve své celistvosti, nazíraný ovšem optikou svobodné vůle, odpovědnosti a svědomí. Závěrečná kapitola „Bůh“ otevírá poslední velké téma filosofie, které je ovšem už vždy přítomno v celém tomto přehledu, neboť teistický pohled na člověka a svět je jeho sjednocujícím principem.

Anzenbacherův maximálně srozumitelný výkladový styl (a kongeniální překlad profesora Šprunka) předurčují Úvod do filosofie ke kariéře oblíbené úvodní učebnice tohoto oboru, případně doplňkové publikace pro základy společenských věd.

Petr Kukal

Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha, Portál 2004. Recenze vyjde v časopise ČKA "Universum" č. 2/2004

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004