stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová představuje jazykovou příručku eurohantýrky EUROENGLISH
Vydáno dne 20. 06. 2004 (1865 přečtení)

Právě v těchto dnech vychází v pražském nakladatelství OSTROV výjimečná jazyková příručka nazvaná výstižně EUROENGLISH s podtitulem Angličtina Evropské unie. Na našem trhu jazykových titulů je jedinečná svým zaměřením na eurožargon, charakterizovaný především významovým posunem slov vzhledem ke kontextu, v němž jsou užívána.

Například anglické check je v obecné vstupní kapitole o struktuře EU překládáno slovesem „kontrolovat“, v kapitole o ekonomických a měnových záležitostech substantivem „šek“, v kontextu justice a právních záležitostí také jako „ověření, prověrka“ a v plurálu nabývá významu „hraniční kontrola“. Středně pokročilí uživatelé jazyka, kteří jsou avizováni jako cílová skupina, by tyto významové posuny z kontextu patrně odvodili, jejich sumarizace a přehledné roztřídění je nicméně významnou pomocí.

Autorky Markéta Kocmanová a Zuzana Pokorná dělí knihu do deseti kapitol podávajících ucelený přehled slovní zásoby vybraných oblastí spadajících do agendy Evropské unie: Obecně o EU; Zemědělství; Ekonomické a měnové záležitosti; Vzdělávání; Zaměstnanecké a sociální záležitosti; Podnikání a průmysl; Životní prostředí; Justice a vnitřní věci; Regionální politika a konečně Doprava. Zvolit optimální strukturu podobné příručky není rozhodně snadné a autorky měly pro toto dělení jistě své dobré důvody. Lze se nicméně zamýšlet nad tím, zda slovní zásoba kapitol Ekonomické a měnové záležitosti; Zaměstnanecké a sociální záležitosti a Podnikání a průmysl nemohla být sloučena pouze do dvou (adekvátně nazvaných), čímž by vznikl prostor pro osamostatnění důležité oblasti zdravotnictví a léčebné péče.

Jednotlivé kapitoly mají shodnou, přehlednou strukturu. Po autentickém vstupním článku následuje jeho významově přesný a formálně správný překlad (autorky uvádějí, že jim šlo mimo jiné také o změkčení nepoddajného a nepřirozeného úřednického jazyka – takovou příručku bych často uvítal i v česko – české verzi), na nějž navazuje několik otázek (v angličtině), které ověřují, jak čtenář textu porozuměl a je-li schopen v něm informaci, na níž je dotazován, vyhledat.

Nejrozsáhlejší část každé kapitoly je přirozeně věnována slovní zásobě. Ta je uvozena výčtem nejdůležitější odborné terminologie, která se ve vstupním textu objevila, dominantní část vokabuláře ovšem tvoří následná Doplňující slovní zásoba, rozdělená ještě tematicky do několika oddílů. Kromě principu překladového slovníku se v hojných poznámkách pod čarou uplatňuje také princip výkladový, kdy autorky odkazují na konkrétní dokumenty EU, ozřejmují etymologii apod.

Další, z edukačního hlediska velmi podstatnou část kapitoly tvoří praktická cvičení (překlady, doplňování ustálených spojení, práce se synonymitou a antonymií výrazů, osmisměrky apod.), zaměřená na procvičení a upevnění probírané slovní zásoby. Každá kapitola je zakončena seznamem zkratek relevantních organizací a strategií. Uveden je jejich plný anglický název, resp. popis a překlad do češtiny; pokud existuje také ustálený český překlad vlastní zkratky (GDP, gross domestic product – HDP, hrubý domácí produkt), je rovněž uveden.

Na závěr celé příručky je zařazen česko – anglický slovníček, u každého slova je uvedeno číslo kapitol/y, v nichž/níž se objevuje. Standard podobných příruček naplňuje také přehled použité literatury a informačních zdrojů, včetně elektronických.

Kritickou výtku si naopak zaslouží provedení vysvětlivek znaků pro výslovnost. Fonetická transkripce používá znaků, jejichž ortoepická podoba není nijak popsána a uvedeno je vždy pouze příkladové slovo, a je proto naprosto neužitečná a vlastně zbytečná. Smysl neznámého znaku (řadu z nich jsem viděl prvně v životě) musí čtenář nakonec stejně odvodit na základě předešlé zkušenosti s výslovností již známých slov. Přestože autorky počítají se čtenářem již částečně poučeným, představuje přepis výslovnosti rozhodně nejslabší článek publikace.

Tato drobná vada na kráse ovšem neubírá zmíněnému titulu na erudovanosti, praktické využitelnosti a skutečné unikátnosti v prostoru naší lingvistické produkce. Bylo by jistě chybou jej přehlédnout, pozornost jazykářů (ale nejen jich) si jistě zaslouží. Mnohých překvapení se v ní ostatně dočká i čtenář, který neaspiruje na její soustavné studijní využívání a chce si pouze ověřit svou poučenost v eurohantýrce. Schválně: Co znamená v euroenglish výraz „parking ticket“? První čtenář, který pošle správnou odpověď na e-mail redakce webu Stolzová, obdrží příručku EUROENGLISH – Angličtina evropské unie jako dárek.

Petr Kukal

Kocmanová, M., Pokorná, Z.: EuroEnglish - Angličtina Evropské unie. Praha, Ostrov 2004. Zásilky na dobírku vyřizjue Agentura Ostrov, P. O. Box 32, 160 41 Praha 6. 181 str., 187 Kč.

Čtěte!( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004