stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová se ptá: Je dobře, že v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání není učivo závazné?
Vydáno dne 18. 09. 2004 (1608 přečtení)

V poslední dekádě srpna byl schválen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Obsah vzdělávání je v tomto dokumentu chápán jako propojený celek očekávaných výstupů a učiva. Očekávané výstupy, jichž má žák dosáhnout, jsou na úrovni RVP ZV závazné, učivo jakožto nástroj k jejich dosažení je na úrovni RVP ZV pouze doporučené. Závazné je učivo až na úrovni školních vzdělávacích programů. Je to dobře, nebo ne? Na to jsem se zeptal několika přeních odborníků v oblasti výchovy a vzdělávání.

Několika odborníkům v oblasti výchovy a vzdělávání, kterých si vážím a jejichž názor pokládám za relevantní, jsem jménem webu Stolzová položil otázku:

Jaký je váš názor na skutečnost, že učivo jakožto věcný obsah učení je na státní úrovni kurikulárních dokumentů nezávazné: Jaké pozitivní či negativní důsledky může tato skutečnost mít?

Odpovídá RNDr. Jana Straková, odbornice v oblasti mezinárodních pedagogických výzkumů, současná šéfredaktorka časopisu Moderní vyučování:

Skutečnost, že učivo figuruje v RVP jako doporučené, vítám. Věřím, že jediná cesta, jak postavit náš vzdělávací systém na nohy, je poskytnout učitelům více svobody a zodpovědnosti.

Českým učitelům se dostává v aprobačních oborech velmi kvalitního věcného vzdělání. Myslím, že je možné a správné jim důvěřovat, že budou schopni sestavit vzdělávací obsah dostatečně kvalitně. Za mimořádně cennou považuji zejména okolnostnost, že učitelé budou přinuceni vzdělávací obsah vůbec sestavovat, neboť se budou muset nad vyučovacím předmětem nově zamyslet a zvažovat, které partie považují za více a které za méně důležité.

Dosavadní zkušenost ukázala, že centrálně předpisovaný obsah není zárukou kvalitního vzdělávání. V souladu s povinnými osnovami byly děti nuceny memorovat řadu zbytečností, přičemž z pohledu těchto osnov se jevily podružnosti i věci zásadní jako stejně důležité. Domnívám se, že zodpovědný přístup učitelů by mohl pomoci tento nepříznivý stav změnit.

Na závěr bych chtěla připomenout, že ve vztahu k současné verzi Rámcového vzdělávacího programu je tato otázka ještě stále velmi akademická. Řada očekávaných výstupů je v něm totiž formulována v těsné návaznosti na konkrétní učivo, takže žádoucí svodbodu učitelům ve skutečnosti neposkytuje (např. nevidím podstatný rozdíl v tom, zda je stanoveno jako závazné učivo: vlastnosti a použití oxidů, kyselin, hydroxidů a solí nebo výstup: žák popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí).


Odpovídá RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), ředitel ZŠ Interbrigády, Praha 6:

Domnívám se, že důsledky budou spíše pozitivní. Nezávaznost učiva přispěje k lepšímu pochopení toho, že učivo je pouze prostředkem k dosažení vzdělávacích cílů a že na výběru konkrétního učiva v podstatě nezáleží (z hlediska dosahování klíčových kompetencí, jinak samozřejmě – z hlediska konkrétního oboru – na výběru učiva záleží, aby byla zachována logika a systematičnost obsahu vyučování).

Minimálně několik let se ale podle mého názoru vzdělávací obsahy ve většině škol nebudou nikterak významně měnit, školy i učitelé budou pravděpodobně konzervativní a budou se držet dřívějších „osnov“. Což nemusí být samo o sobě nikterak na škodu, pokud zároveň budou přijaty hlavní myšlenky Rámcového vzdělávacího programu a učivo bude redukováno a inovováno tak, aby bylo možné si jako hlavní cíl výuky klást dosahování důležitých kompetencí.

Pokud se chcete k anketní otázce vyjádřit i vy, napište nám do komentářů nebo na e-mail redakce. Zajímá nás názor každého z Vás.

Čtěte!( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004