stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová informuje o průběhu dalšího kulatého stolu o vzdělávání
Vydáno dne 21. 09. 2004 (2865 přečtení)

První Kulatý stůl v letošním školním roce, pořádaný Střediskem vzdělávací politiky ÚVRS UK a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV), proběhl 16. září tradičně v ZŠ Vodičkova v Praze 1. Moderoval jej předseda SKAV RNDr. Jindřich Kitzberger, dalšími účastníky byli: náměstek ministryně školství PaedDr. Jaroslav Müllner, Mgr. Martina Hovorková a MgA. Milena Průšková z Pedagogického centra Praha, ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., a ředitelka ZŠ Angelovova v Praze 4 PaedDr. Eva Cichoňová. V plénu se pak sešly přesně ty dva autobusy lidí, co se na podobných akcích potkávají už 15 let. Tématem byla úloha ředitelů v přípravě učitelů na zavádění RVP.

PaedDr. Jaroslav Müllner, náměstek ministryně školství

PaedDr. Jaroslav Müllner hovořil především o tom, jak je definována odpovědnost ředitele školy za vzdělávání v nové legislativě. Jak řekl, „nic zásadně nového se v jádru té otázky nemění“. Základní princip, že ředitel má odpovědnost za kvalitu vzdělávání, a tím tedy také za vzdělávání učitelů, zůstává zachován. K určitým změnám dochází v následujících bodech:

 Ředitel může být ze své funkce odvolán při vyjmenovaných situacích. To je změna oproti současnému stavu, kdy lze ředitele odvolat bez udání důvodu. Prostor k odvolání ředitele zůstává pro zřizovatele stále poměrně široký, nicméně ředitel se musí jasně dozvědět důvody svého odvolání.

 Předpokládá se zavedení institutu studijního volna v trvání 12 dní, které je nárokové. Lze jej převádět z jednoho roku do druhého, nejdéle však jeden rok. O tom, kdy a jak může být čerpáno, rozhodne ředitel po dohodě s učiteli, a to podle Plánu dalšího vzdělávání, který projedná s odborovým orgánem.

 Bude vydána vyhláška o kariérním růstu. Dnes stanovuje pravidla pro zařazování do platových tříd katalog prací. Představa je taková, že v 11. třídě budou začínající učitelé, ve 12. třídě bude drtivá většina učitelů a ve 13. třídě ti, kteří vykonávají významně složitější činnosti – mezi něž patří také tvorba ŠVP. Zavedení kariérního řádu bude nějaký rok trvat, nyní se tedy hledá nějaké řešení pro přechodné období. Jednu platovou třídu, potřebnou k jemnějšímu rozlišení náročnosti a kvality práce jednotlivých učitelů, tak supluje tzv. specializační příplatek (např. pro výchovné poradce apod.)

Dále náměstek Müllner hovořil o aktivitách, které se připravují pro přechodné období do zavedení plošné implementace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od října bude zahájena plošná informační kampaň, ve všech krajích proběhnou informační konference pro ředitele škol, kde budou sděleny základní informace o RVP a krocích, které souvisejí s přípravou ŠVP. Na tuto prvotní akci bude navazovat nabídka dalšího vzdělávání. Výhledově se počítá s tím, že problematika zpracování školní úrovně kurikula bude standardní součástí pregraduální přípravy učitelů, nabídky pedagogických fakult, pedagogických center apod.

Mgr. Martina Hovorková/MgA. Průšková, Pedagogické centrum Praha

Mgr. Martina Hovorková z PC Praha informovala o projektu Koordinátoři, který je jedním z pěti národních projektů podávaných u Evropského sociálního fondu. Záměrem projektu je, aby na začátku příštího školního roku byl na každé škole jeden proškolený koordinátor tvorby ŠVP. Principem je vyškolení skupiny školitelů, kteří budou školit koordinátory – systém pyramida.

Další podpora bude mít podle slov Mgr. Hovorkové podobu víkendových seminářů pro pedagogické sbory, telefonických konzultací apod. Součástí projektu je rovněž vytištění RVP ZV, Dodatku RVP ZV (vzdělávání dětí s mentálním postižením) a Manuálu.

Vystoupení zástupců PC Praha zakončila MgA. Průšková, která informovala o informační konferenci pro ředitele škol ze středních Čech (5. října) a z Prahy (5. listopadu).

PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., ředitel VÚP Praha

n

V další části vystoupil ředitel VÚP PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. V úvodu se vrátil k plošným informačním konferencím. Odmítl možnou domněnku, že by tyto informační konference pokládal za vzdělávací akce. „Nemohou ani náznakem suplovat systém vzdělávání učitelů,“ řekl doslova. Akce si neklade za cíl nic víc než poskytnout podrobnou vstupní informaci, na níž teprve může navázat systém dalšího vzdělávání.

Ředitel Jeřábek poté seznámil přítomné se stavem RVP ZV. Dokument byl 24. 8. schválen. Všechny základní školy v České republice budou mít povinnost připravit do začátku školního roku 2007/8 svůj školní vzdělávací program (ŠVP) a od 1. 9. 2007 podle něj začít vyučovat v 1. a 6. ročníku. Školám, které budou mít svůj ŠVP připraven dřív, legislativa umožní, aby podle něj zahájily výuku ještě před tímto datem. Finanční saturace přidaných hodin bude průběžně řešena. Základní školy (a nižší ročníky víceletých gymnázií, kterých se to také týká) teď mají tři roky na to, aby na svých školních vzdělávacích programech mohly pracovat.

Dále Jaroslav Jeřábek formuloval pět podmínek, které musí být splněny, má-li se reforma skutečně stát impulsem změny.

1) Masivní všestranná podpora státu. Ta byla zatím vyjádřena tím, že RVP ZV byl schválen.
2) Vytvoření funkčního systému vzdělávání těch, kteří budou reformu realizovat. Tento systém bude nastartován projektem Koordinátoři .
3) Otevřenost vysokých škol, otevřenost programů pregraduální přípravy učitelů kurikulární reformě.
4) Podpora kontrolních orgánů. Jde o to, aby Česká školní inspekce (ČŠI) vnímala změny, k nimž má dojít, a aby je podpořila. V průběhu prací na RVP ZV i v průběhu pilotáže tvorby ŠVP a jeho ověřování na vybraných školách ČŠI s VÚP trvale spolupracuje.
5) Při rostoucí míře liberalizace vzdělávání a posílení autonomie škol musí být systém vzdělávání doplněn kvalitním systém evaluace. Takový projekt je připravován.

Smyslem zavádění dvojstupňového kurikula, připomněl dále dr. Jeřábek, je tvorba školních vzdělávacích programů, proces jejich vzniku. Nejde vposledku o to, aby školy nějaký školní vzdělávací program měly, ale především o to, aby si ho samy vytvořily. Nelze samozřejmě vyloučit možnost, že si některé školy koupí prefabrikovaný „školní“ vzdělávací program. To je ovšem postup velmi neblahý a ve vztahu k duchu reformy mylný, neboť právě tvorba školního vzdělávacího programu má a může být k impulsem k novému promýšlení vzdělávacích obsahů, ke zvažování smyslu vzdělávání, k reflexi vlastní práce a uskutečnění změn. V systému vzdělávání by proto nemělo jít primárně o technologii tvorby dokumentu, ale o to, co je za ní. Počítáme v té souvislosti i s dalšími kroky podpory:

 Do konce září bude dokončena první verze Manuálu pro tvorbu ŠVP
 Na stránkách VÚP bude spuštěn Metodický portál pro podporu RVP.
 V rámci národního projektu Koordinátoři budou vytvořeny sylaby, které budou sjednocovat interpretaci myšlenek a principů kurikulární reformy a tvorby ŠVP. Týmem pracovníků VÚP a zástupců pilotních škol bude vyškoleno cca 200 školitelů, kteří vyškolí koordinátory tvorby ŠVP. Chceme, aby školení školitelů byla ukončována nějakou certifikací, neboť máme v úmyslu otevřít systém školení i dalším subjektům např. z řad nestátních neziskových organizací, přirozeně za předpokladu, že prokáží, že jejich výklad kurikulární reformy je v intencích RVP ZV.

Zkušenosti z pilotních škol ukazují, že klíčové jsou zejména úvodní fáze tvorby. Podstatné je nejprve na takovou práci připravit pedagogický sbor, není šťastné, když školní vzdělávací program napíše ředitel s týmem tří lidí. I na pilotních školách byli učitelé, kteří nebyli s koncepcí RVP ztotožněni. Významné pro naladění sboru ke společné práci na ŠVP byly dovednosti týmové spolupráce, komunikativní dovednosti apod.

Dalším důležitým momentem pro motivaci pedagogů je čtení dokumentu RVP ZV jako čtení s porozuměním. Tedy nikoli, aby matematik na škole přečetl z RVP ZV část věnovanou matematice, ale společně přečíst celý dokument, diskutovat o něm a vzájemně si naslouchat.
Následovat by měla část analytická, např. SWOT analýza. Jde o analýzu směřovanou dovnitř školy, není tedy nutné cokoli si nalhávat, cokoli předstírat, analýza bude mít nějaký význam pouze v případě, že bude objektivní a věcná. Každý ředitel školy by měl na jejím provedení trvat - od ní se bude odvíjet, kam chce škola dále směřovat.
Nezbytné je začít pracovat s novým pojmoslovím. Nejde přitom jen o osvojení si pojmů, ale o pochopení jejich obsahu. Zejména u klíčových kompetencí jako ústředních pilířů rámcových vzdělávacích programů je významné uvědomit si, skrze jaké kategorie jsou převáděny až na úroveň očekávaných výstupů jednotlivých oborů.

Své vystoupení zakončil PhDr. Jeřábek parafrází Voltairových slov, který prý doporučoval kterémusi panovníkovi, jak úspěšně zavést reformu:
Ty, kteří umějí a chtějí, maximálně podpoř.
Ty, kteří umějí a nechtějí, získej pro své myšlenky.
Těm, kteří neumějí a chtějí, pomoz, aby uměli.
Těch, kteří neumějí a nechtějí, se zbav.

PaedDr. Eva Cichoňová, ředitelka ZŠ Angelovova, Praha 4

První část Kulatého stolu zakončila svým příspěvkem PaedDr. Eva Cichoňová. Své vystoupení, které mělo občas pohříchu promo-charakter, strukturovala zhruba do následujících tezí.

 Zopakovala myšlenku, že odpovědnost za vzdělávání má ředitel školy. Vítá autonomii škol a možnost vytvořit školní vzdělávací program přímo na míru svým žákům. Školy se tak budou svými vzdělávacími program hodně lišit, profilovat se a rodiče si podle nich budou pro své dítě školu vybírat. Pokládá proto za velmi špatné, aby některý ředitel školní vzdělávací program odněkud převzal.
 Ředitel musí změně rozumět a musí umět motivovat sbor.
 Analýza podmínek školy je nezbytná.
 Nelze opomenout týmové vzdělávání a schopnost efektivní spolupráce a komunikace
 Důležitá je znalost aktivizujících metod a forem práce. Vzdělává v tomto směru nabízí řada organizací už dlouho (Step by step, RWCT apod.)
 Je nutné hovořit o podstatě změn s rodiči a se zřizovatelem.

Diskuse

Druhá část Kulatého stolu byla věnována diskusi. Ta se týkala finančního zajištění dalšího vzdělávání pedagogů, informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost, situace malotřídních škol, funkčního studia ředitelů, podmínek účasti nestátních neziskových organizací na školení koordinátorů tvorby ŠVP, role ČŠI a několika dalších témat. Za příznačné pokládám diskusní vstupy zejména tří řečníků: PhDr. Jany Nováčkové ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, dětského psychologa angažovaného v prosazování práv dětí doc. PhDr. Jaroslava Šturmy a ředitele z Táborské Ing. Vítka Berana.

PhDr. Nováčková reagovala na sdělení, že Pedagogické centrum Praha bude při školení koordinátorů spolupracovat s nezávislými neziskovými organizacemi. Záměrem je, aby zkušenosti těchto organizací, které se vzděláváním učitelů léta zabývají, byly maximálně využity. Současně je ovšem nutné, aby interpretace kurikulární reformy byla sjednocená na základě sylabů vypracovaných Výzkumným ústavem pedagogickým.
Poznámka Dr. Nováčkové mířila k tomu, že vítá tuto možnou spolupráci, nicméně pokud má dát k dispozici své výjimečné schopnosti a znalosti, pak chce také spoluurčovat obsah tohoto vzdělávání. Pokud by měla pouze tlumočit interpretaci VÚP, nenalézá mnoho motivace k tomu na takové činnosti participovat. Z jejího projevu pro mě jasně vysvítá, že pedagogická alternativa se pokusí využít této informační a vzdělávací kampaně k propagaci svých idejí, které by tak mohly dojít pozornějšího sluchu širokého publika, budou-li zaštítěny hlavičkou vzdělávací akce VÚP, potažmo MŠMT.

Podruhé mě zamrazilo při vystoupení emeritního docenta UHK PhDr. Jaroslava Šturmy, který naprosto vážně prohlásil, že je nesmírně důležité, aby na tvorbě školního vzdělávacího programu participovaly samy děti. Jako by na mě dýchl mírně hysterický pedocentrický duch poloviny nadšených devadesátých let. Představa, že děti spoluzatížíme odpovědností za školní úroveň kurikulárního dokumentu, za celý vzdělávací program školy a že to může přinést nějaké skutečné efekty, mě baví a děsí zároveň.

Jsem jurodivý z představy, že je u nás skupina psychodidaktiků, kteří nenahlíží vnějškovost takové participace, její zdánlivost, že si tu někdo vážně myslí, že máme právo spolusvěřit kvalitu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže do rukou osobností vybavených dvanáctiletou životní zkušeností a nulovou odbornou erudicí, že jakožto pedagogové rezignujeme na naši základní povinnost provést děti bezpečně jejich dětstvím k plnosti lidství, k němuž patří také osobností a intelektuální kultivace. Pokud totiž hlas dětí bude mít skutečnou, reálnou váhu, pak se právě tohle bude dít. Pokud děti žádný skutečný vliv mít nebudou, proč je ponižovat obelháváním, že tomu tak je?

Svůj stín nepřekročil ani v poslední době nervózní a tudíž popudlivý Vítek Beran, který se nezdráhá sáhnout ani k jadrnějšímu výrazu. Tentokrát byl ovšem korektní, zahovořil jen o tom, že je třeba odvést vzdělávání od učiva: krtků, žížal a jiných nesmyslů. Že cílem výuky přírodopisu nemůže být naučit děti sedmikrásku, ale (zde se Vít Beran významně odmlčel, odmlka byla tak dlouhá, že z „významné“ plynně přešla v „dramatickou“, pak už ovšem nabyla nepříjemného rozměru „trapného ticha“, bylo vidět, jak řečník zoufale hledá, co je tedy cílem výuky přírodopisu, když ne naučit děti sedmikrásku, nakonec se ale chytil, rozzářil se a větu dokončil) něco, co v životě využijí. Ještěže ta zaklínadla, ty životní dovednosti a schopnost aplikovat naučené a kompetence a gramotnosti a tak máme, že? Není tedy úplně jasné, co budeme aplikovat, když učit se o sedmikrásce, potažmo o čemkoli je trapas, ale to už ponechám povolanějším.

Komickou vložku zprostředkoval ředitel základky v Dalovicích Petr Musil, který byl čítankově bohorovný, na vystupující těžce machroval a vykřikoval bonmoty typu: „V této zemi neřekl žádný politik 9 let slovo dítě. Pokud ano, dám flašku whisky. A dobré – já kupuju vždycky dobrou.“ Přál bych tomu pánovi, aby se s ním ty dva autobusy lidí vsadily.

Až zas bude nějaký kulatý stůl, rozhodně si to nenechám ujít. A zprávu najdete na Stolzové.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004