stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová upozorňuje na zajímavý titul z oblasti lingvistiky
Vydáno dne 24. 03. 2005 (1964 přečtení)

Malé dějiny lingvistiky z pera našeho předního jazykovědce romanisty Jiřího Černého rozhodně nejsou jen úvodní učebnicí pro studenty filologických oborů. Šíře kontextu, do něhož jsou základní lingvistická témata zasazena, dává tomuto titulu potenciál oslovit také budoucí či již graduované odborníky mnoha dalších humanitních věd, prioritně pak filosofie.

Publikace je rozdělena do osmi kapitol sledujících chronologicky jednotlivá vývojová období lingvistiky od prehistorie až po současné, převážně interdisciplinární směry. V rámci dějinného výkladu jsou představeny stěžejní obory jazykovědy (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax, ale např. také sémantika) a vysvětleno dobové, případně nadčasové pojetí základních kategorií a pojmů. Nejde přitom v žádné případě o nějaké suchopárné čtení (ačkoli text vznikal na základě vysokoškolských skript), ale o četbu málem dobrodružnou. I čtenář v oboru již částečně poučený (a užívaná terminologie svědčí o tom, že právě takového autor předpokládá) je historií lingvistiky prováděn jako fascinujícím příběhem rozkrývání základního nástroje nejen lidské komunikace, ale také a možná především myšlení, poznávání a strukturování světa.

Pozornost věnovaná jednotlivým oborům lingvistiky je vyvážená, úvodní důraz na fonetiku, fonologii a morfologii (daný zejména tím, nakolik byly tyto obory předmětem zájmu jazykovědců až do 19. století) je v závěrečných kapitolách naopak utlumen ve prospěch syntaktické složky. Její rozvoj je dokladován především na Chomského generativní gramatice, která po mém soudu tvoří sympatickou protiváhu poněkud technicistní glosemice Louise Hjelmsleva a po jisté redukci jazyka na vyprázdněnou strukturu znovu vrací lingvistice duši.

Přestože je dikce knihy maličko poznamenána dobou vzniku textu, z něhož vchází (poněkud černobílé hodnocení některých historických období), pokládám ji za přehlednou, užitečnou a vzácně čtivou příručku. Nemalou zásluhu na tom má také zdařilá grafická úprava.

Černý, J.: Malé dějiny lingvistiky. Praha, Portál 2005.

Petr Kukal

Recenze byla primárně vytvořena pro časopis Universum a pro potřeby nakladatelství Portál.

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004