stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová na Schola Nova
Vydáno dne 28. 03. 2006 (3515 přečtení)

On line informace z veletrhu Schola Nova

28. března 2006, 09:03 Třináctý ročník veletrhu Schola Nova byl zahájen s desetiminutovým zpožděním za vlažného zájmu veřejnosti, sestávající z poloviny ze středoškolských studentů a z druhé poloviny z vystavovatelů, kteří zatím stejně neměli nic na práci, tak přišli posedět. Sál vypadal jak tribuny při fotbalovém zápase druholigového (sestupujícího) celku. Kdyby to viděl Ondříček, nazval by to nejspíš Nuda v Praze.

Moderátor doc. Koťa se přesto snažil navodit atmosféru velké akce, při čemž mu pak statečně pomáhal i ředitel veletrhu Ing. Aleš Pohl, když asi třikrát opakoval sousloví „mezinárodní odborný kontraktační veletrh“. Zajímalo by mě, jestli ten člověk byl někdy ve Frankfurtu. Nebo aspoň na Invexu.

S nejistotou lidí, kteří nejsou ve vzdělávání úplně doma, pronášel pravdy jako „vzdělání je zvláštní zboží – nedá se změřit, nedá se zvážit, ale má obrovskou cenu“. Rozsáhlá diskuse právě o měření výsledků vzdělávání ho třeba ještě zasáhne. A když ne, nevadí, není to jeho job. On má uvádět veletrhy – a to dělá. Petra Buzková se omezila na bezobsažnou zdravici zvící pěti vět.

V průběhu zahajovacího ceremoniálu třikrát vystoupily děti ze Školy komorní hudby. Ruch v sále a v předsálí byl vrcholem trapnosti. To, že dospělí lidé působící v oblasti vzdělávání nebyli schopni věnovat pár minut pozornosti hrajícím dětem, bylo nedůstojné všech.

Petra Buzková se svou suitou prošla pak veletrh. Její další vystoupení bude následovat v 9:30.

28. března 2006, 11:40 Konference od půl desáté měla nesrovnatelně větší návštěvnost. Jejími tématy byly aktuální otázky školské legislativy a politiky a Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Účastníky panelu byli JUD. Petra Buzková, PaedDr. Jaroslav Müllner a Mgr. Klára Bezděková; diskusi moderoval tradičně skvělý prof. Gabriel Švejda.

Konferenci zahájil vstupním příspěvkem náměstek skupiny 2 PaedDr. Müllner, který přítomné informoval o tom, že ve třetím čtení jednomyslně prošel návrh Zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Smyslem tohoto zákona je umožnit lidem získat kvalifikaci i jinou cestou než formalizovaným vzděláváním ve školách. Ti, kdo svou kvalifikaci získali třeba dlouholetou praxí nebo samostudiem, si tak budou moci nechat své znalosti uznat tzv. autorizovanými osobami.

Komplexní kvalifikaci např. na úrovni výučního listu obráběče kovů bude možné získat buď přímo certifikací těchto znalostí a dovedností, nebo prostřednictvím dílčích kvalifikací. Obráběč kovu si tak může nechat nejprve uznat kvalifikaci pro obsluhu soustruhu, pak třeba frézy a z těchto dílčích kvalifikací postupně složit celek potřebný pro uznání stupně vzdělání – tedy výučního listu v oboru obráběč kovu.

Zákon podle slov náměstka Müllnera přivítaly i zaměstnavatelské svazy, vítají jej i sami zaměstnanci, které motivuje k dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Jak přímo pro Stolzovou náměstek uvedl, toto uznání výsledků vzdělávání je možné pouze do úrovně maturitní zkoušky. Maturity ovšem nelze dosáhnout jen prostým složením dílčích kvalifikací, podmínkou je složení regulérní maturitní zkoušky.

Mgr. Bezděková doplnila, že v budoucnu, pokud se systém osvědčí, uvažuje MŠMT o rozšíření i na úroveň VOŠ. Na otázku Stolzové (myšlenou spíše jako absurdní žert), zda se tímto způsobem mohu stát za pár let například lékařem, pak uvedla, že o tom ministerstvo neuvažuje, přestože např. v Dánsku je to možné. Musím říct, že jsem upřímně rád, že nechodím k doktorovi v Dánsku.

Zákon nyní projedná Senát, a pokud ho schválí, bude předložen k podpisu prezidentu republiky. Nevzniknou-li problémy, může být do měsíce přijat. V druhé části svého vystoupení hovořil PaedDr. Müllner o tom, co přinesla novela Školského zákona a Zákona o pedagogických pracovnících. Ke změnám dochází zejména v těchto bodech:

• Pro střední školy se ruší závazný termín ukončení přijímacího řízení, které bylo doposud omezeno koncem školního roku.

• Změna v ustanovení zákona o výstupním hodnocení. Ředitel SŠ nemusí výstupní hodnocení ze základní školy v následujících dvou letech započítávat do výsledků přijímacího řízení.

• Sportovní gymnázia mohou rozšířit počet vyučovacích hodin až na 46 týdně, aby tak mohla snáz sestavit učební plán.

• Ředitelé středních škol mohou samostatně rozhodovat o termínu svatého týdne.

• Žáci, kteří již získali střední vzdělání s maturitou a budou usilovat o získání druhé maturity, nemusí v budoucnu absolvovat společnou část maturitní zkoušky.

• Vyšší odborné školy mohu vyučovat podle stávajících kurikulárních dokumentů až do šk. roku 2011/2012.

• Na pedagoga, který ke dni účinnosti Zákona o peagogických pracovnících dosáhne 50 let, se nevztahuje ustanovení o povinnosti doplnit si požadované vzdělání.

• Ředitel školy je nejen vázán povinností zahájit do dvou let od jmenování do funkce funkční studium ředitelů, ale je povinen jej také dokončit.

Následná diskuse byla poklidná, za poznámku stojí snad jen vyjádření ministryně Buzkové o tom, že se ministerstvo školství bude zabývat možností osvobození speciálních škol vzdělávajících děti se středním a těžkým mentálním postižením od povinnosti psát na žáky výstupní hodnocení.

Ministryně na závěr poblahopřála učitelům k jejich svátku – Dni učitelů. Po tom, co bylo toto datum pár let přehlíženo, to byla milá pozornost.

28. března 2006, 14:00 Sběrači houstnou. Postupně rezignují na samolepky a propisky a do igelitek ládují už i letáky, aniž by je četli.

28. března 2006, 15:45 Vyhlášení soutěže O nejlepší exponát veletrhu Schola Nova bylo posunuto o čtvrt hodiny a trvalo čtvrt hodiny. Oceněny byly tyto exponáty:

• Čítanka a Pracovní sešit pro 2.ročník 2. díl, vystavovatel: Nakladatelství ALTER, s.r.o.

• DM 719 Souprava aerodynamika – demonstrační souprava pro pokusy z aerodynamiky, vystavovatel: DIDAKTIK, s.r.o.

• Interaktivní systém eBeam, vystavovatel: IMAGE CZ, s.r.o.

• Hlasovací systém PROMETHEAN – ACTIVote, vystavovatel: PROFIMEDIA,s.r.o.

• TS Přírodověda 1.-4. díl – čtyřdílný komplet multimediálních výukových programů, vystavovatel: Terasoft, a.s.

29. března 2006, 09:03 Před třemi minutami začal druhý den veletrhu. Ve Veletržním paláci jsou vystavovatelé. Někteří. Někteří dosud nedorazili. Návštěvník ani jeden. Vypadá to tu tak jako včera hodinu před koncem otvírací doby. Pořád nechápu, jak je možné, že se tahle výstava každý rok znovu uskuteční. Když počet návštěvníků dosáhne svojí amplitudy, bývá jich tu zhruba tolik co vystavovatelů. V deset hodin by se v rámci doprovodného programu mělo mluvit o využívání prostředků z Evropských sociálních fondů a poté o kurikulární reformě. Předpokládám, že to odbornou veřejnost přece jen přiláká.

29. března 2006, 12:23 Od deseti hodin probíhala prezentace MŠMT o programech v oblasti vzdělávání realizovaných z prostředků ESF. Místo ohlášené náměstkyně Štěrbové vystoupil Mgr. Ivo Jupa, což myslím nebylo vůbec na škodu. Jeho projev bývá jasný a věcný a dnes tomu nebylo jinak. Svou prezentaci rozdělil na tři části:

I. Celoživotní vzdělávání a Operační program rozvije lidských zdrojů
II. Operační program Vzdělávání pro období 2007-20013
III. Nový integrovaný program

I. Celoživotní vzdělávání a Operační program rozvije lidských zdrojů

Ivo Jupa nejprve vysvětlil principy gescí a financování projektů: Operační programy se v Bruselu nastavují jen rámcově a realizovány jsou na národní úrovni. Komunitní programy jsou financovány direktorátem Vzdělávání a jsou nastaveny výrazně konkrétněji a také jsou důsledně centralizovány. Na národní úrovni nejsou nijak upravovány, implementační agentury (Sokrates, Leonardo) je realizují tak, jak jsou.

Projekty se dále dělí na systémové a národní. Systémové jsou takové, keré zasahují celý systém vzdělávání. V našich podmínkách jde o projekty: Hodina, Pilot Z, Pilot G, Pilot S, Kvalita I, Kvalita II, NSK, UNIV, VIP Kariéra, Metodika. Národní programy jsou: Koordinátor, Brána jazyků, Úspěšný ředitel.

II. Operační program Vzdělávání pro období 2007-20013

V další části vystoupení popsal Mgr. Jupa vizi operačního programu Vzdělávání pro příští programovací období 2007-2013. Uvedl, že se připravují nové operační programy, které budou organizovány jinak, než jak tomu bylo v období 2004-2006, kdy existoval jeden Operační program rozvoje lidských zdrojů pod gescí MPSV a MŠMT jen příštipkařilo na dvou opatřeních. Nyní by měl být samostatný operační program Vzdělávání přímo pod gescí MŠMT, na který by mělo být vyčleněno 2,5 miliardy eur, což představuje 70 miliard Kč. (v období 2004-2006 to bylo jen 3 miliardy Kč, nárůst prostředků je tedy ohromný).

V rámci tohoto programu jsou plánovány tři priority:
• Priorita 1 – klíčové kompetence, ICT znalosti, cizí jazyky, pokračující kurikulární reforma
• Priorita 2 – podpora vysokoškolského vzdělávání (s důrazem na vzdělávání učitelů), výzkum & vývoj & inovace (což představuje druhý operační program, který bude MŠMT mít)
• Priorita 3 – propojení počátečního a dalšího vzdělávání (MŠMT se bude zasazovat o maximální prostupnost různých forem vzdělávání).

III. Nový integrovaný program

V poslední části vystoupení hovořil Ivo Jupa o nové generaci vzdělávacích programů Evropské unie. Jde například o programy:
• Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání – slučuje dosavadní programy Sokrates a Leonardo
• Program Mládež v akci – který rozšiřuje záběr dosavadního programu Mládež na 13 – 30 let
• Erasmus, Mundus, Tempus, eLearning…
• Programy spolupráce se třetími zeměmi (USA, Kanada, Austrálie…)
a další

Ke změně dochází na úrovni implementace vzdělávacích programů EU, kdy tuto implementaci a realizaci programů bude zajišťovat jednotná Národní agentura na rozdíl od minulosti, kdy tuto funkci plnily agentury programů Sokrates, Leonardo atd.

Následná diskuse se omezila na dotaz, kde je možné tyto informace získat v komplexní podobě (něco je na webu MŠMT, něco ještě není nikde) a na jeden angažovaný dotaz, jak přinutit učitele k tomu, aby místo předávání znalostí vedli děti k rozvoji klíčových kompetencí. Došlo samozřejmě na slova o „memorování“, tazatelka neopomněla ani sdělit, že 85 % učitelů učí „postaru“. Vážně nevím, kde lidé k těmhle číslům přijdou. Velmi mi to připomíná reklamu na zubní pastu: Úsměv o 73 % zářivější. Přibližně stejně validní údaj. Jupa ji ujistil o tom, že on sám samozřejmě jakékoli předávání znalosti odmítá, a otázku přehodil na ředitele VÚP, který vystupoval po něm.

29. března 2006, 14:00 Od jedenácti následovalo vystoupení ředitele Výzkumného ústavu pedagogického PhDr. Jaroslava Jeřábka, CSc., a náměstkyně PhDr. Stanislavy Krčkové na téma „Zkušenosti s tvorbou a ověřováním ŠVP“.

Větší část vystoupení hovořila dr. Krčková. Obsahem prezentace byly zejména zkušenosti s pilotáží tvorby a realizace ŠVP podle RVP ZV na pilotních školách. Výsledkem těchto zkušeností, jak uvedla dr. Krčková, je jednak Manuál pro tvorbu ŠVP, jednak několik stovek článků publikovaných na Metodickém portále pro podporu RVP a jednak sborníky příkladů dobré praxe, které vyjdou letos na podzim.

Dále se hovořilo o principech kurikulární reformy, o nichž se na Stolzové psalo stokrát, takž se mi nechce to všechno přepisovat. To, co mi připadá významné, je zejména skutečnost, že náměstkyně Krčková se jako jedna z mála nebála hovořit o předávání vědomostí a o znalostech. Lidé, kteří jsou díky pilotáži blízko praxi, jsou zkrátka v realitě. Znalosti a vědomosti pro ně nejsou kletbami, při jejichž vyslovení se třikrát pokřižují a plivnou přes rameno, aby si nezadali s ďáblem tradicionalismu. Přestože koncept klíčových kompetencí vznikl na půdě VÚP, zaklínají se jím jeho pracovníci jen velmi střízlivě.

n

Následná diskuse se dotkla toho, nakolik jsou zkušenosti pilotních škol využívány ostatními školami regionu, a také nezbytnou otázkou finančního zajištění celé reformy.

30. března 2006, 9:15 Poslední den veletrhu. Výstavní sál připomíná jihoamerickou pampu: Kam oko dohlédne – nikdo. Na desátou je plánováno vystoupení MI ČR, kde by se mělo mluvit o eLearningových kursech na portálu veřejné správy a následně o Národním programu počítačové gramotnosti. Že to ale nejsou úplně školská témata (jakkoli do oblasti vzdělávání tak či onak patří), velké davy posluchačů tam neočekávám. Počítám, že sál se zaplní spíš na jedenáctou, kdy se bude hovořit o školském vzdělávacím a informačním portálu.

30. března 2006, 12:15 Vystoupení MIČR naplnilo standard 20 posluchačů. Druhá půle, týkající se NPPG, byla o poznání živější než první. Zásluhu na tom má zejména vystoupení ředitelky Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9 Ing. Marcely Davídkové, CSc., které prozrazovalo příjemný kontakt s praktickým životem ve škole.

Docela zajímavé mi pak přišlo vystoupení Mgr. Radomíra Silvera, Ph.D. z Ústavu pro informace ve vzdělávání, který hovořil o Školském vzdělávacím a informačním portálu (ŠVIP).

Nejprve popsal genezi celého projektu od schválení vládní koncepce Státní informační politiky (2000), na jejímž základě vznikly dva akční plány Státní informační politiky ve vzdělávání, přes první (2001) studii proveditelnosti zajišťovanou ÚIV, zpřesnění zadání ze strany odboru SIPVZ MŠMT (2003), odevzdání druhé studie proveditelnosti a její přijetí ministerstvem (2004). Poté bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele systémového projektu (fa SEFIRA) a technického projektu (PRAGUE BEST). Velké výběrové řízení pak vyhrála společnost Hewlett Packard, která spolupracovala se zpracovatelem systémového projektu

V další části představil doktor Silber stávající funkčnosti a obsahy portálu, přičemž upozornil, že provoz byl spuštěn teprve koncem ledna letošního roku a jednotlivé funkčnosti budou nabíhat postupně. Portál by měl nabízet:
1/ Zpřístupnění informačních zdrojů
2/ Komunikační funkcionality
3/ Vzdělávací část

Portál by podle slov dr. Silbera neměl duplikovat, to, co na webech už je, ale nabízet garantovaný, systematizovaný a strukturovaný obsah. Po náběhu všech funkcionalit a naplnění obsahem bude portál poskytovat strukturované informace:
a/ podle cílových skupin
b/ v tematickém katalogu
c/ přes vyhledávání
d/ přes mapu stránek

Anglická verze stránek není plnohodnotnou cizojazyčnou verzí; přináší některé přeložené zákony, odkazy na stránky o vzdělávání v českém prostředí (v angličtině).

Portál nabízí nejen vlastní informace, ale také informace z celé řady vnějších zdrojů. Garantovaní dodavatelé dat publikují data na svých stránkách, ale vybaví je metadatovými prvky. Portál si pak na základě těchto metadatových prvků dokáže do těchto zdrojů sáhnout a strukturovaně a systematizovaně je uživateli nabídnout. Jak dr. Silber uvedl, ŠVIP je v tomto směru vývojovým prototypem. Na dodavatele má přirozeně nároky v oblasti pečlivosti, odpovědnosti za aktualizaci svých stránek apod.

Bohužel nebyl čas na diskusi, protože doprovodný program měl skluz. Moderátorka tedy povolila jediný dotaz. Čekal jsem, jestli se příležitosti chopí přítomný Jan Wagner, který má za všech okolností vždy kritickou připomínku ke všemu, co se týká IT. Jan Wagner se příležitosti chopil a měl – což bylo lze očekávat – kritickou připomínku. Ta spočívala v tom, že metadatové prvky jsou standardem a jestli je zajištěna kompatibilita s European SchoolNet. Dr. Silber připustil, že „standardizace metadat napříč Evropou neproběhla“, zejména proto, že požadavek na plnou standardizaci nebyl na ÚIV vznesen.

Jan Wagner dále prohlásil, že ÚIV dělá něco jiného, než co bylo předmětem zadání, protože na portále měly být zdroje typu encyklopedií.
Radomír Silber upozornil na to, že tento obsah je součástí sekce, jejíž plnění průběžně probíhá, a Jan Wagner se tvářil znechuceně. Všechny nezbytné prvky diskuse o tématu z oblasti informatiky tedy proběhly a diskuse moha být a také byla ukončena.

30. března 2006, 13:00 Mezi středoškolskou mládeží, která tvoří po celou dobu trvání veletrhu základ návštěvnické komunity, se začínají objevovat sběrači zanedbaného zevnějšku, špinavého oděvu a charakteristického zápachu. Kromě igelitek mají hadrové batohy, do nichž letáky bez ladu a skladu silážují.

30. března 2006, 16:16 Veletrh definitivně končí, vystavovatele skládají stánky, vzájemně se navštěvují a ujišťují se o tom, že to byla pekelná nuda, nikdo nechodil - a za rok se tu zase všichni sejdou. Zbylých potulujících se návštěvníků si nikdo nevšímá, ale oba jsou naštěstí tak neteční, že jim to ani nevadí. Plní si kapsy posledními propiskami a rozehřátými bonbony, které jim vystavovatelé ochotně cpou, aby toho nemuseli odvážet tolik. Bylo to překrásné a bylo toho dost.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004