stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová upozorňuje na další ztrátu garance státu nad obsahem základního vzdělávání
Vydáno dne 21. 09. 2007 (1886 přečtení)

Čtyři dny před koncem školního roku, tedy konkrétně 26. 6. 2007, podepsala Mgr. Dana Kuchtová „Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 15523/2007-22), kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“. Jak na svých stránkách uvádí Výzkumný ústav pedagogický, tyto „úpravy umožní především alternativním pedagogickým směrům profilaci školy podle svého zaměření“. Co bychom pro alternativu neudělali.

Ke změnám došlo především v Rámcovém učebním plánu a v kapitole 5.9 Člověk a svět práce. Co se týče kapitoly 5.9, jsem ke změnám, které ji postihly, v podstatě lhostejný. Couvá se tam z mnohých nároků, o kterých se v době schvalování dokumentu vedly vášnivé spory, a veškeré změny jsou především obrazem rozpaků, který tento okruh v RVP ZV vyvolává.

To, co mě zajímá mnohem víc, jsou ovšem radikální změny na úrovni Rámcového učebního plánu a s tím související změny pravidel pro využívání disponibilní časové dotace. Jádrem změn je v podstatě odebrání povinných hodin vzdělávacím oblastem a oborům a jejich přesun do oblasti, s níž si škola může nakládat víceméně po libosti.

Přesýpací hodiny

Řekněme, že na prvním stupni (1. – 5. ročník) byla minimální časová dotace 38 hodin týdně. Znamená to, že všech pět ročníků mohlo mít celkem 38 hodin češtiny, jeden ročník tedy průměrně 7,60 vyučovací hodiny. Samozřejmě se to nějak rozumě přesýpalo, takže prvňáčci měli řekněme 9 hodin týdně, druháčci 8 hodin a od třetí třídy každý ročník 7 hodin češtiny. Po této úpravě se z celkového počtu musí tři hodiny ubrat, takže například od třetí třídy budou mít žáci o hodinu češtiny v rozvrhu méně. Tedy povinně – mohou si ji tam z disponibilních hodin zase vrátit, ale o tom později.

Na druhém stupni přišla čeština ještě o hodinu, celkem tedy o čtyři hodiny. Matematika celkem o tři, vzdělávací oblast Člověk a společnost (Dějepis a Výchova k občanství) o jednu, stejně jako oblast Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis). O hodinu přišla také oblast Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) a rovněž o hodinu oblast Člověk a svět práce. Celkem se z povinné minimální časové dotace ztratilo 11 hodin. Ovšem pouze proto, aby se jako ponorná řeka vynořily o kus dál, totiž v disponibilní časové dotaci. Ta teď čítá 14 hodin pro první stupeň a 24 pro druhý.

Je to samozřejmě trochu zkresleno tím, že na druhém stupni je škola vázána povinností „nabídnout žákům na druhém stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin“, ovšem i tak jí tu zbývá slušných 18 hodin, s nimiž naloží, jak uzná za vhodné. „Disponibilní časová dotace“ se tak i bez oželených hodin pro španělštinu nebo polštinu stává suverénně nejsilněji hodinově dotovaným předmětem. Co se s těmi 2,80 hodinami pro každý ročník prvního stupně a s 4,50 hodinami pro každý ročník druhého stupně stane?

Tomu dala, tomu víc...

Škola si je může přilepit zpátky k povinným předmětům a nezbývá než doufat, že ty příčetné to udělají. To je také důvod, proč je na stránkách VÚP uvedeno, že školy, kvůli Opatření č.j. 15523/2007-22 nemusí přepisovat své ŠVP (to už by si asi nikdo nedovolil). Může ovšem začít taky nechutná přetahovaná mezi předměty. Minimální časová dotace byla totiž nejen povinným rozsahem, ale z pohledu oborářů také rozsahem bezpečně garantovaným. Takže pokud se řediteli zdá, že děti zbytečně moc sportují, dá prostě hodinu tělocviku chemikářce. Nebo naopak. Hodiny tedy mohou zůstat využity na realizaci povinného obsahu, jen se přelijí – podle dohody vyučujících, podle preferencí školy, nebo podle toho, jak se kdo vyspal.

Jenže jak bylo explicitně řečeno, tohle je krok ve prospěch alternativních škol. Aby mohly dvaatřicet hodin týdně ještě lépe rozvíjet osobnost žáků, jejich kompetence a své šílené ambice.

15 procent pro astrální těla, 8 promile pro informatiku

Významnou oporou jim přitom je změna, která se udála v komentáři k Rámcovému učebnímu plánu. Doposud se tu psalo, že: „disponibilní časová dotace je určena k realizaci volitelných vzdělávacích obsahů, které musí navazovat na příslušnou vzdělávací oblast (vzdělávací obor) v rozsahu minimálně 1 hodina týdně (nejpozději od 7. ročníku)…“. Celá tato část byla nyní vyškrtnuta, takže text zní: „Disponibilní časová dotace je určena k realizaci volitelných vzdělávacích obsahů, které musí vycházet z cílů základního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence žáků.“ A fertig. Vymalováno.

Takže teď lze zhruba 15 % (14,7) celkové povinné časové dotace na druhém stupni ZŠ věnovat třeba rozvoji astrálního těla, pokud škola prokáže, že to rozvíjí nějakou kompetenci. Což bez obtíží prokáže, to lze při vágnosti tohoto konceptu prokázat u čehokoli. Čeština má přitom garantováno 12,2 % času, právě tak jako matematika. Informační a komunikační technologie osm promile…

Vydání Opatření č.j. 15523/2007-22 proběhlo naprosto bez zájmu pedagogické veřejnosti, přestože v době přípravy a schvalování RVP ZV se o každou hodinu vedly obrovské boje. Plíživě se tak víc a víc otvírá pole působnosti pro neoliberální, alternativní a reformní frakce v české pedagogice, které směřují k maximální autonomii škol na všech úrovních, včetně úrovně garantovaného obsahu vzdělávání. Ministerstvo se krok po kroku zbavuje vlivu na podobu vzdělávání ve státě. Změna Rámcového učebního plánu je dalším významným úspěchem pedagogické alternativy. A pro nás ostatní dalším vážným varováním.

Petr Kukal( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004