stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová vítá na svých stránkách doc. RNDr. Emila Caldu, CSc.
Vydáno dne 01. 04. 2008 (3364 přečtení)

Zdá se, že katedra didaktiky matematiky MFF UK Praha je doslova líhní rozumně a soudně uvažujících vysokoškolských pedagogů, kteří nejen nahlížejí absurdnost některých aspektů reformy (a požadavků s ní souvisejících), ale dokážou ji také pregnantně popsat. Text doc. RNDr. Emila Caldy, CSc., o nesmyslných požadavcích MŠMT na autory učebnic je toho dalším přesvědčivým důkazem. Pana docenta na stránkách Stolzové vítám a doufám, že jim i jejich čtenářům zachová přízeň.

CO MUSÍ (?) OBSAHOVAT UČEBNICE

Co to čtete, princi? – Slova, slova, slova.

Nejsem si zcela jist, mám-li k napsání tohoto článku potřebné kompetence, ale myslím si, že jako autor celé řady středoškolských učebnic bych trochu kompetentní být mohl. Chci jím reagovat na sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které od jisté doby klade na učebnice následující požadavek:

Učebnice musí obsahovat přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení přispívá, seznam očekávaných výstupů vzdělávacího oboru, k jejichž dosažení u žáků směřuje, a přehled průřezového tématu (témat) pro žáky.

Když mi v nakladatelství vysvětlili, že bez splnění tohoto požadavku neudělí MŠMT žádné učebnici schvalovací doložku a že bych tedy učebnice, jejichž jsem autorem, měl v tomto směru doplnit, propadl jsem mírné depresi. Jak, probůh, přispívají učebnice matematiky k rozvíjení kompetencí k učení, k utváření kompetencí pro řešení problémů, ke kompetencím komunikativním, sociálním, personálním, občanským a pracovním, ke kompetencím pro matematické aplikace a pro práci s informacemi jinak než tím, že jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly hlediskům odborným, metodickým i výchovným? Jsem si skoro jistý tím, že k tomu, aby učebnice u žáků utvářely uvedené kompetence, musí rozvíjet jejich abstraktní a logické myšlení, musí vést žáky ke správnému a srozumitelnému vyjadřování, musí je učit řešit problémy, vést k samostatné a soustavné práci, k porozumění významu matematiky pro praxi, musí žáky motivovat a tak dále a tak dále. Tyto požadavky jsou však nejspíše splněny v každé učebnici, která prošla lektorským řízením, takže mi připadá zbytečné více méně „polopaticky“ vysvětlovat žákům a učitelům, že učebnice tyto úkoly plní. Nebo si na MŠMT myslí, že si toho uživatelé učebnic nevšimnou?

A co dále požadavek na zveřejnění očekávaných výstupů učebnice? Nestačí k tomu přečíst si její obsah? Člověk by řekl, že třeba v případě kapitoly „Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé“ bude očekávaným výstupem to, že žák tyto rovnice a nerovnice bude umět řešit. Divil bych se, kdyby očekávaným výstupem kapitoly „Kvadratická funkce a její graf“ bylo, že žáci zvládnou kotrmelec.

A tak přemýšlím, k čemu je ministerský požadavek dobrý. Třeba má, říkám si, upozornit autory učebnic na to, jaké úkoly by učebnice měla plnit a co všechno by měla obsahovat, když ne explicitně, tak aspoň mezi řádky. Nejsou však zkušenosti a teoretické i praktické znalosti autorů dostatečnou zárukou naplnění těchto kompetencí a očekávaných výstupů? Nejsou dostatečnou zárukou recenzenti, kteří jsou ministerstvem schvalováni a kteří svůj posudek vypracovávají podle pokynů ministerstvem určených? Co dává žákům a učitelům to, že si přečtou, jak daná učebnice přispívá k utváření příslušných kompetencí? Pomůže jim to nějak? Nestanou se tyto traktáty po čase něčím, čemu nikdo nebude věnovat žádnou pozornost, a nepřestanou si pak mnozí všímat i některých důležitějších pokynů a rad v učebnicích obsažených? Také by mě zajímalo, jak se vůbec rozpozná, zda daná učebnice požadované kompetence žáků vskutku rozvíjí – není k tomu zapotřebí určitý čas?

Mám dojem, že smyslem tohoto opatření je to, aby si ministerstvo mohlo zkontrolovat a odškrtnout, že učebnice příslušné kompetence splňuje, a že tak došlo k dalšímu rozvoji jím řízeného školství. Je však možné, že se mýlím. Požadavek, aby učebnice obsahovaly přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení obsah učebnice přispívá, povede patrně k tomu, že ze všech žáků a studentů vyrostou občané vzdělaní, svědomití, pracovití, tvořiví a já nevím jací ještě. A když se stanou předními politiky, budou vědět, že s = vt a nikoli s = v/t, a když to vědět nebudou, tak to alespoň nebudou říkat. A že si politiku, pokud do ní vstoupí, nebudou plést s politikařením a budou ji považovat za službu veřejnosti. A takových „že“ bych mohl vyjmenovat mnohem více.

To už se však dostávám na jiné pole, a tak bude nejlepší, když skončím. Raději začnu, když už to na mně chtějí, vytvářet slohová cvičení na téma, jak učebnice, jejichž jsem autorem, přispívají k utváření a rozvíjení všech možných klíčových kompetencí. Doufám, že to budu mít brzy za sebou.
26. února 2008

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.

Autor působí na katedře didaktiky matematiky MFF UK Praha.

REAKCE
V pátek 4. 4. reagoval na text doc. Caldy pan František Jáchim, spoluautor učebnic fyziky pro ZŠ: "Také v naší učebnici fyziky plýtváme místem na kompetence a výstupy, zatímco bychom i na tuto stránku mohli dát něco zajímavého z fyziky. Bohužel tento obecně bezobsažný text z RVP je podmínkou nutnou, nikoli postačující pro udělení doložky."

Máte i vy zájem se k článku vyjýdřit? Napište mi.( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004