stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová glosuje výchovy
Vydáno dne 29. 04. 2008 (2608 přečtení)

Víte, že v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání představují „výchovy“ víc než polovinu celkového vzdělávacího obsahu? A víte, že sloveso „vychovává“ se v souvislosti se školou objevuju na 124 stránkách RVP ZV jednou?

Patrně nikdy v dějinách našeho novodobého školství nebylo v kurikulu povinného vzdělávání tolik výchov jako dnes. Vedle tradiční hudební, výtvarné, literární a tělesné výchovy máme výchovu osobnostní a sociální, environmentální, mediální, multikulturní, dramatickou, dále výchovu ke zdraví a výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zajímavé je, že máme výchovu k občanství a současně také výchovu demokratického občana. K čemu asi vychovává ta první, když potřebujeme tu druhou?

Celkem třináct výchov, nepočítám-li komunikační a slohovou výchovu a výchovu jazykovou, které figurují v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uvážíme-li, že v RVP ZV je 18 vzdělávacích oborů a šest průřezových témat, zabírají výchovy více než polovinu celkového vzdělávacího obsahu.

Současně jsme ovšem svědky zcela nevídané rezignace školy na výchovu takříkajíc bez přívlastků. Dnes škola především „rozvíjí“ a „respektuje“. Když si projedete fulltextovým vyhledavačem celý dokument RVP ZV, zjistíte, že slovo „vychovává“, se na 124 stránkách tohoto dokumentu objevuje jednou. Pro srovnání: „rozvíjí“ je tu třicetkrát.

Všechny jmenované výchovy totiž směřují především k tomu, aby se žák bezproblémově začlenil do současné společnosti. Jsou proto koncipovány pragmaticky a utilitárně. Vždyť i klíčové kompetence, jejichž dosažení vzdělávací obsah všech výchov slouží, vznikly původně jako charakteristiky ideálního zaměstnance. Cíli, ke kterým formace žáka v rámci výchov směřuje, tedy nejsou žádné ideály, píle, pravda, soucit nebo čest, ale „asertivní komunikace“ a „rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci“.

Náš největší současný filosof výchovy prof. Petr Piťha položil už v polovině devadesátých let otázku, zda má škola povinnost připravit děti pro tuto společnost, či spíše proti ní. Dnes se to cituje jako bonmot, ale prof. Piťha se tenkrát ptal vážně. Více než o to, jak si na tuhle otázku odpovíme, jde o to, zda jsme ochotni se jí vážně zabývat. Kurikulární reforma se jí nezabývala, neboť ji pokládala za nesmyslnou. Ke své i naší škodě.

Text byl primárně psán pro Učitelský zpravodaj, kde v čísle 6/2008 také vyšel.( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004