stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová přináší Devatero upozornění prof. Petra Piťhy
Vydáno dne 20. 11. 2009 (3301 přečtení)

Ve středu 18. listopadu proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky slavnostní zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ke 20 letům školství v nových podmínkách. Jako host na něm promluvilt také prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., který zákonodárcům předložil své Devatero upozornění. Ohlas byl bouřlivý, povětšinou souhlasný. Ale byli prý i tací, kteří se ošívali. Text projevu nyní se souhlasem autora přináší - jako první - také Stolzová.

Pane předsedo,
Vaše Excelence, Magnifici, Spectabiles, dámy a pánové,

k debatě chci přispět, ale nehodlám do ní vstoupit. Netrpím potřebou, aby se mnou druzí souhlasili, tahanicím a hádkám se vyhýbám. Mou povinností je vyslovit názor a umožnit ostatním, kteří něco mohou ovlivnit, použít, co shledají správným. Položím před Vás devatero upozornění.

1/ Považuji za správné, když věci odborné jsou řešeny odborně, nikoli politicky. Statika mostní konstrukce se řeší výpočtem, nikoli všenárodní diskusí. U zásadních otázek školských je to stejné.

2/ Školy jako výchovně vzdělávací instituce musí mít svůj vnitřní řád a vést k ukázněnosti. Myslím, že bude potřeba přistoupit k postihu žáků a rodičů v případech, kdy daný řád rozvracejí.

3/ Učitelům musí být dána možnost učit a vychovávat. Dnes ji nemají. Autorita učitelského postavení musí být na jedné straně zákonně chráněna, na druhé straně také zkoušena. Myslím, že zavedení a možnost ztráty učitelské způsobilosti je vhodným řešením.

4/ Základní požadavky kladené na absolventy musí být náročné a jednotné. Státní výstupní zkoušky (možná nepovinné) jsou řešením. Jinak dojde k úplné inflaci výstupních dokumentů, včetně akademických titulů a hodností.

5/ Ve školách (samozřejmě i všude jinde, ale teď mluvíme o školství) musí probíhat soustavná výchova k základním společenskotvorným vlastnostem. Jde o vytváření nedefinované, ale ještě známé slušnosti. Zmizí-li slušnost, nezachrání společnost před rozkladem žádné pozitivní zákonodárství.

6/ Po mém soudu nelze otázky školství ani řešit ani ovládat finančními pákami. Jde o oblast ideovou a pracuje se s lidmi. Používat metaforu i praxi tržních pravidel průmyslu je nebezpečné. Žáci nejsou surovinou a zmetky nelze recyklovat. Reklamně úspěšná škola nemusí být školou kvalitní.

7/ Společnost musí zvážit své možnosti. Na vzdělávání musí dávat tolik, aby měla potřebné a zaměstnatelné množství pracovníků. Zavedeme-li numerus clausus na vysokých školách univerzitní úrovně, v němž bude bezplatně studovat potřebný počet nejlepších studentů, a ostatní budou platit školné, protože jde o jejich soukromý (nikoli společenský) zájem, nebude nikdo poškozován.

8/ Je třeba uvážit, zda stále diskutovaný nedostatek peněz ve školství není ve značné míře způsobován nevhodnou alokací. V resortu školství, jako i jinde, jsou velké sumy peněz vydávány na zbytečné akce a programy, které nejen nic nepřinesou, ale podrývají základní práci škol.

9/ Poslední upozornění se týká školství, ale je obecněji platné. Nevrátí-li se naše společnost k racionálnímu řešení svých problémů a nebudeme-li se všichni bez výjimky učit žít ve svobodě, tj. nezneužívat ji k sobeckému osobnímu prospěchu, zdiskreditujeme demokracii a svobodu, které nejsme hodni, ztratíme. Čekárny na diktátora – léčitele se plní. Ten vyčkává na okamžik, kdy epidemie klíšťové bordeliosy (typ ixodes irresposabilis liber liber) přejde v pandemii.

Dixi.*

*) Latinsky: "Domluvil jsem." Pozn. editora( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004